ZAŁĄCZNIK: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dotyczy tylko konsumentów)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 
Adresat: Imperial-CinePix. Sp. z o.o.

ul. Grójecka 208

02-390 Warszawa

e-mail: biuro@petstation.pl

tel.: 882-066-955 w godzinach 9-17

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… -

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………………… -

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… -

Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….... –

Adres email konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………. -

Podpis konsumenta(-ów): …………………………………………………………………………………………………. –

Data: ……………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.